Dowiedz się jakie panują u nas zasady

Regulamin Area Dance

Wiemy, że regulaminy bywają skomplikowane dlatego jeśli coś jest dla Ciebie nie zrozumiałe nie bój się o to nas spytać.

 1.  Definicje
  1. Area Dance – studio tańca i organizator zajęć tanecznych działające pod działalnością gospodarczą: Jacek Roszak, NIP: 9532616835, REGON: 386633074 z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gajowa 34 85-087 Bydgoszcz.
  2. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne.
  3. Uczestnik – osoba, która zapisała się na zajęcia taneczne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
  4. Cennik – tabela aktualnych opłat.
  5. Opłata – płatność za zajęcia, na które zapisał się Uczestnik.
  6. Recepcja – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania opłat i rozwiązywania problemów przez pracowników administracyjnych Area Dance.
  7. Karnet – forma opłaty obejmująca 4 lub więcej następujących wejść na zajęcia taneczne.
  8. Sala – pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia zajęć tanecznych.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Teren Area Dance jest w pełni terenem prywatnym, nie jest przestrzenią publiczną i nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Area Dance znajdować się mogę tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Area Dance. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Ze względu na unikalny klimat oraz specyfikację zajęć, która jest również przedmiotem usługi Area Dance chroni prywatność swoich klientów oraz pracowników. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy lub nękania.
  2. Area Dance informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Codzienna praca Area Dance nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.
  3. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć tanecznych, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnika każdorazowo Area Dance usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Area Dance. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni Uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
  4. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Area Dance bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Area Dance zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
  5. W przypadku niepełnoletnich Uczestników, Regulamin obowiązuje również ich prawnych opiekunów.
 3. Rejestracja i uczestnictwo w zajęciach
  1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie Uczestnicy zapisani na listę Uczestników danych zajęć.
  2. Instruktor ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
  3. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort innych uczestników zajęć.
  4. Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą zapłacił.
  5. Pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.
  6. Każda osoba, która przebywa na terenie Area Dance musi być na liście uczestników na zajęcia. W przypadku braku obecności na liście, osoba jest zmuszona opuścić Area Dance w trybie natychmiastowym. Każda lista określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Area Dance w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
  7. Na zajęcia można zapisać się w Recepcji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej.
  8. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania:
   • 1 – Startowa;
   • 2 – Open;
   • 3 – Początkująca;
   • 4 – Średnio-zaawansowana;
   • 5 – Zaawansowana.
  9.  W zajęciach grup na poziomie 2-5 uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę Instruktora prowadzącego grupę.
  10. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona. Po osiągnięciu maksymalnej liczby Uczestników grupy, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie wiadomością sms, telefonicznie lub wiadomością mailową. 
  11. W Sali podczas zajęć, mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy zajęć i pracownicy Area Dance. Zapis nie dotyczy zajęć przygotowanych specjalnie dla wyznaczonych osób.
  12. O terminie pierwszych zajęć Uczestnicy zostaną powiadomieni wiadomością sms, telefonicznie lub wiadomością mailową. 
  13. Osoba, która nie dokonała Opłaty za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązana jest opuścić Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji, może kontynuować udział w zajęciach.
  14. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort Uczestników, Instruktor ma prawo nie wpuścić do Sali osób spóźniających się.
  15. Uczestnik przed wejściem do Sali ma obowiązek zmiany obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuścić do Sali osób w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłogę.
  16. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć bez pisemnej zgody pracownika Area Dance.
  17. Na prośbę osoby zainteresowanej, Area Dance w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w Recepcji, wystawia zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.
 4. Organizacja zajęć
  1. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zajęć Area Dance.
  2. Area Dance ma prawo zorganizować zastępstwo Instruktora, bez konieczności informowania Uczestników o zmianie.
  3. Area Dance ma prawo do odwołania zajęć, zmiany Instruktora i terminu zajęć grupy, o czym poinformuje Uczestników zajęć wiadomością sms, telefonicznie lub wiadomością mailową. 
  4. Uczestnik może zmienić grupę z uwzględnieniem zasad określonych w 3. D i 3. E.
  5. Area Dance informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w Area Dance są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
  6. Area Dance nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
  7. Instruktor w Area Dance prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
  8. Area Dance oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej z zaznaczeniem, że niektóre z kursów są zakończone egzaminem praktycznym (zwanym practis), polegającym na weryfikacji wcześniej utrwalonej wiedzy przez kursanta, a następnie samodzielnym zaprezentowaniu tej wiedzy w taki sposób, by był przekonujący dla osoby egzaminującej.
   • Egzaminy te odbywają się regularnie, tuż po zakończonych zajęciach edukacyjnych i są podstawą do zaliczenia zajęć edukacyjnych i kursów.
   • Kursy zakończone egzaminem są oznaczone w grafiku jako „practis”
   • Osoby, które są objęte egzaminem, zostaną wskazane przez trenera prowadzącego.
 5. Bezpieczeństwo
  1. Area Dance nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
  2. Area Dance informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką szczegółową deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
  3. Area Dance informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Area Dance. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
  4. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel powinien poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
  5. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania w Sali bez wiedzy i zgody Instruktora.
  6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
 6. Płatności
  1. Opłata powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
  2. Uczestnik ma możliwość wniesienia Opłaty w formie lekcji pojedynczej, Karnetu. lekcji indywidualnej lub pakietu lekcji indywidualnych.
  3. W przypadku obecności Uczestnika na zajęciach i braku wcześniejszej płatności w formie Karnetu, Uczestnikowi naliczona zostanie Opłata za pojedynczą lekcję według Cennika.
  4. Wpłat można dokonywać w Recepcji bądź przelewem na konto Area Dance. W przypadku wpłat na konto należy poprawnie opisać przelew, zgodnie z instrukcją znajdującą się w Cenniku.
  5. Na wniosek osoby zainteresowanej, Area Dance wystawia fakturę lub fakturę uproszczoną (do kwoty 450 zł). W celu uzyskania faktury należy powiadomić pracownika recepcji przed dokonaniem płatności.
 7. Reklamacje
  1. Uczestnik może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez Area Dance nie są realizowane przez Area Dance lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub umową.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   • dane tożsamości reklamującego;
   • temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
   • okoliczności uzasadniające reklamację;
   • podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie w recepcji Area Dance lub drogą e-mailową na adres: recepcja@area.dance niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
  4. Area Dance udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Reklamacja powinna zawierać:
   • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach w takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;
   • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Uczestnika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;
   • reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;
   • zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Area Dance może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Area Dance poinformuje niezwłocznie reklamującego.
 8. Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020r.
  1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu.
   • w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie (powyżej).
   • Area Dance zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie (powyżej) w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego.
   • Jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym.
   • Przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta lub Uczestnika, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów.
   • W przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.
 9. Postanowienia końcowe:
  1. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od obowiązku stosowania się do jego postanowień.
  2. Regulamin jest dostępny w Recepcji oraz na stronie internetowej Area Dance.
  3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane dostępne są w Polityce Prywatności
  4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu telefonicznie i/lub na adres poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W przypadku braku akceptacji zmian przez Uczestnika, przysługuje mu prawo rezygnacji z udziału w zajęciach oraz zwrot niewykorzystanej części Opłaty za zajęcia.
  5. W sprawach nieobjętych Regulaminem należy kontaktować się z Recepcją.
  6. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. Dz.U. 2020 poz. 1871 placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. „wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.
 10. Siła wyższa
  1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
  2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
  3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.
  4. W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
  5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem. 
  6. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej. 
  7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.
  8. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

Dokument został przygotowany przez Area Dance wraz z korektą prawną wykonaną przez Kancelarię Irbis i stanowi zastrzeżoną wartość intelektualną.