Sprawdź jak przetwarzane są Twoje dane osobowe

Polityka prywatności

Przykuwamy bardzo ważną rolę do bezpieczeństwa Twoich danych osobowych

 1. Administratorem danych jest studio tańca i organizator zajęć tanecznych działający pod działalnością gospodarczą: Jacek Roszak, NIP: 9532616835, REGON: 386633074 z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gajowej 34, 85-087 Bydgoszcz (zwana dalej: „Firmą”).
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 3. Administrator przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do poprawnego wykonania umowy.
 4. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
  1. nazwisko i imiona,
  2. adres e-mail,
  3. telefon,
  4. adres zamieszkania i kod pocztowy,
  5. wiek,
  6. aktywność względem poszczególnych projektów,
  7. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług,
  8. niezbędne dane zdrowotne związane z realizacją usługi,
  9. dane osobowe lub informacje do których poboru jesteśmy zobligowani na mocy obowiązujących aktów prawnych, zaleceń lub wytycznych.

  W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich, jak i ich rodziców. Administrator przetwarza również adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera. Dla pracowników zespół przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.

 5. Na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 6. Cele przetwarzania danych:
  1. sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty,
  2. należyte wykonywanie umów zawartych z Jackiem Roszakiem,
  3. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych,
  4. organizowanie wyjazdów, warsztatów, eventów sportowych,
  5. organizacja zajęć sportowych,
  6. organizacja imprez oraz praktisów tanecznych,
  7. działalność związana ze sportem i zdrowym trybem życia,
  8. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientów oraz pracowników,
  9. dochowanie wszelkiej staranności w celu wywiązania się należycie ze zleconych nam zadań.
 7. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu. Na podobnej zasadzie, dokumenty są również zabezpieczone fizycznie w szafkach zamykanych na klucz. Lista podmiotów zewnętrznych, które mają dostęp do danych osobowych znajduje się tutaj.
  Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych w powyższym linku.
  Powyższe podmioty jako znajdujące się w obszarze EOG lub na liście Privacy Shield przestrzegają przepisów z zakresu danych osobowych analogicznych do Rozporządzenia tzw. RODO. Z podmiotami zawarte zostały umowy powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów. Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 8. Użytkownik korzysta z następujących praw:
  1. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Czytelnik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
  5. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
  6. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
  7. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie użytkownika lub Klienta Administrator wyśle, w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym, dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.
  8. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres recepcja@area.dance określając czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni zrealizuje żądanie.

 9. Przechowywanie danych
  1. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  2. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
  3. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.

  Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.
  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Nazwa podmiotu: Akcesa Sp. z o. o.
  NIP: 8762491147
  Adres rejestrowy: Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
  Mail do kontaktu: biuro@akcesa.com
  Strona internetowa: www.akcesa.com
 2. Nazwa podmiotu: Meta Platforms Ireland Ltd
  Adres rejestrowy: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland
  Strona internetowa: www.facebook.com
 3. Nazwa podmiotu: Google LLC
  Adres rejestrowy: 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA, 94043-1351 United States
  Strona internetowa: www.google.com
 4. Nazwa podmiotu: IFIRMA SA
  NIP: 8971647949
  Adres rejestrowy: Cure-Skłodowskiej 9/4, 50-381 Wrocław
  Mail do kontaktu: sekretariat@ifirma.pl
  Strona internetowa: www.ifirma.pl
 5. Nazwa podmiotu: Kancelaria IRBIS Sp. z o. o.
  NIP: 6342995762
  Adres rejestrowy: Spychalskiego 1a, 47-716 Opole
  Mail do kontaktu: biuro@zarabiajnapasji.pl
  Strona internetowa: www.kancelariairbis.pl
 6. Nazwa podmiotu: Krajowy Integrator Płatności SA
  NIP: 7773061579
  Adres rejestrowy: plac Andersa 3, 61-894 Poznań
  Mail do kontaktu: info@tpay.com
  Strona internetowa: www.tpay.com
 7. Nazwa podmiotu: Art.Production Sylwia Rubczak
  NIP: 9671342488
  Adres rejestrowy: Nowogrodzka 12/1, 85-208 Bydgoszcz
  Mail do kontaktu: art.production.srubczak@gmail.com
  Strona internetowa: www.sylwiarubczak.pl
 8. Nazwa podmiotu: Urszula Kwiatkowska
  NIP: 5040027640
  Adres rejestrowy: Marii Curie-Skłodowskiej 56/270, 85-088Bydgoszcz
  Mail do kontaktu: urszula.kwiatkowska1988@gmail.com
  Strona internetowa: brak
 9. Nazwa podmiotu: ZIOŁOWARNIA WARZYMIRA Kamil Zatyka
  NIP: 8771439672
  Adres rejestrowy: 1, 13-306 Kamionka
  Mail do kontaktu: warzymir@gmail.com
  Strona internetowa: brak
 10. Nazwa podmiotu: GRAVITEC POLSKA Sp. z o. o.
  NIP: 5213867412
  Adres rejestrowy: Niedzielna 34, 02-966 Warszawa
  Mail do kontaktu: support@gravitec.net
  Strona internetowa: www.gravitec.net
 11. Nazwa podmiotu: PayTel SA
  NIP: 5272606618
  Adres rejestrowy: Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa
  Mail do kontaktu: biuro@paytel.pl
  Strona internetowa: www.paytel.pl

Dokument został przygotowany przez Kancelarię Irbis i stanowi zastrzeżoną wartość intelektualną.